EVENTS NEWS

Liên Minh Hàng Không SkyTeam

 

Liên Minh Hàng Không SkyTeam

Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Tiên khí giúp Tiên khí Oai phong hơn, mạnh mẽ hơn.

Tiên khí tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
Tiên khí tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
Tiến hóa Thần Binh ngoài việc giúp Thần Binh mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Thần Binh có thêm skill
Liên minh Thần Binh tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
Thần Binh tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Thần Binh giúp Thần Binh trưởng thành, xinh đẹp và thiện chiến hơn
Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.
Tiêu hao Tiến cấp đơn – Liên minh Giáp đế tiến cấp Chiến Giáp
Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
Tiến hóa Chiến Giáp ngoài việc giúp Chiến Giáp mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Chiến Giáp có thêm skill
Chiến Giáp tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
Chiến Giáp tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Chiến Giáp giúp Chiến Giáp Oai phong hơn ,mạnh mẽ hơn.
Tiến cấp sau khi đạt bậc 4 sẽ có 24h tồn tại điểm chúc phúc cần tích lũy đủ tiến cấp đơn để tiến cấp đến khi tăng bậc tránh tổn thất.
Tiêu hao Tiến cấp đơn –tiến lên online Dực đế tiến cấp Tiên Dực
Cấp càng cao tiêu hao tiến cấp đơn càng nhiều
Tiến hóa Tiên Dực ngoài việc giúp Tiên Dực mạnh hơn có nhìu hình dáng đẹp hơn còn giúp Tiên Dực có thêm skill
Tiên Dực tiến cấp Bậc 4 Mở Tính năng trưởng thành có thể dung trưởng thành đơn tăng vĩnh viễn chỉ số
Tiên Dực tiến cấp Bậc 6 Mở Tính năng tăng tư chất có thể dùng tư chất đơn tăng vĩnh viễn chỉ số. fifa bóng đá Thông qua các hoạt động trong game để kiếm đủ bộ trang bị cho Tiên Dực giúp Tiên Dực Oai phong hơn, mạnh mẽ hơn.
Trở lại